ทัวร์พม่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับอินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาว และไทย ประเทศพม่าอุดมไปด้วยทรัพยากร แต่เศรษฐกิจพม่าเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจด้อยพัฒนาที่สุดในโลก วัฒนธรรมของพม่าได้รับอิทธิพลทั้งจากมอญ จีน อินเดีย และไทยมาช้านาน ดังสะท้อนให้เห็นในด้านภาษา ดนตรี และอาหาร สำหรับศิลปะของพม่านั้นได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีและพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาตั้งแต่ครั้งโบราณ


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 4 วัน นำท่านเดินทางสูตัวเมืองนมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดีย์นายทหาร 1000 นาย ได้สร้างเจดีย์โบตะทาวน์นี้
ระหัส [ RGN003A ]
วันเดินทาง : 19-22 มิ.ย.57 ฯลฯ
ราคา 21,900 บาท
ดูลายละเอียด
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินทร์แขน-สิเรียม 4 วัน 3 คืน ร่วมนมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า อิ่มอร่อยกับอาหารสุดพิเศษ กุ่งแม่ย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ่งมังกร ชมโชว์การะเวกก์อันตระการตา
ระหัส [ RGN003B ]
วันเดินทาง : 24-27 ก.ค. 57 ฯลฯ
ราคา 17,900 บาท
ดูลายละเอียด
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน ร่วมนมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า อิ่มอร่อยกับอาหารสุดพิเศษ กุ่งแม่ย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ่งมังกร ชมโชว์การะเวกก์อันตระการตา
ระหัส [ RGN003 ]
วันเดินทาง : 29 พ.ค. – 1 มิ.ย. 57 ฯลฯ
ราคา 16,900 บาท
ดูลายละเอียด
ดูอัลบัมภาพทั้งหมด